RÓŻANIEC ŚWIĘTY

Modlitwy przed różańcem.

Upadamy przed Tobą, o Jezu! wyznawając sercem i usty, że nie masz na niebie i na ziemi imienia, oprócz Twego, w którembyśmy zbawieni być mogli. Tyś nas przez wcielenie Twoje uczynił synami bożymi; Tyś przez zmartwychwstanie Twoje otworzył nam raj utracony. Użycz nam tej łaski, abyśmy przy rozpamiętywaniu tych świętych tajemnic pobudzeni zostali do żywej wiary i synowskiej miłości ku Tobie, któryś jest drogą, prawdą i żywotem. Ty zaś, Matko Jezusowa! módl się za nami, abyśmy podług twego świętego przykładu z gorącem nabożeństwem słowa Syna twego rozważali i one wiernie w sercu zachowywali. Amen.


TAJEMNICA I
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
*) JEZUS—któregoś Ty o Panno z Ducha świętego poczęła.

O Jezu! spojrzyj na moją duszę, i daj, aby głęboka moja pokora, miłosierdzie Twoje nieskończone mi wyjednała.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

*) Przy każdej tajemnicy dodaje się w pozdrowieniu
anielskim: JEZUS — któregoś itd.

Owoc tajemnicy: Pokora.

Chroń się pychy i nie pogardzaj nikim: pysznym bowiem Bóg się sprzeciwia, pokornym tylko łaskę swoją daje.

TAJEMNICA II.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. I Chwała Ojcu.
JEZUS — któregoś Ty o Panno do Elżbiety niosła.

O najświętsza Panno Marya! któraś daleko większe błogosławieństwo do domu Elżbiety przyniosła, niż Arka święta do domu Obedeona, nawiedź nędzną; duszę moją, aby przez twoją przyczynę tak oczyszczoną została z wszelkiej zmazy jak święte dziecię Jan Chrzciciel.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Miłość ku bliźniemu.

Chroń się nienawiści, gniewu, obmów, i złorzeczeń, albowiem: Jeżeliby kto rzekł: iż miłuje Pana Boga a brata by nienawidził, kłamcą jest.

TAJEMNICA III
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któregoś Ty o Panno w Betleem porodziła.

O Marya Matko nasza! uproś nam łaskę wyrzeczenia się wszystkich dóbr ziemskich, abyśmy zapomożeni, dobrowolnemi ofiarami bliźniego w duchownych i doczesnych potrzebach wspierać mogli

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Ubóstwo.

Chroń się łakomstwa i niesprawiedliwej chciwości, bo cóż ci pomoże, choćbyś i cały świat zyskał, gdybyś duszę utracił swoją?

TAJEMNICA IV.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któregoś Ty o Panno w kościele ofiarowała.

O Marya, najświętsza Panno! Wolę raczej tysiąc razy umrzeć, niżeli się stać nieposłusznym namiestnikowi Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Posłuszeństwo.

Chroń się nieposłuszeństwa, sprzeczek, uporu i szemrania, pamiętając: iż Boga trzeba więcej słuchać aniżeli ludzi.

TAJEMNICA V.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któregoś Ty o Panno w kościele znalazła.

O Jezu! któryś mnie szukał, gdy przed Tobą uciekałem, będzieszże Ty teraz przedemną szukającym Ciebie uciekał?

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Pilne szukanie Jezusa.

Nie bądź leniwy do nabożeństwa, do słuchania kazań i nauki chrzcściańskiej, bo: kto z Boga jest słucha słowa Bożego.

TAJEMNICA VI.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któryś za nas krwią się pocił.

O Jezu! któryś krwawe łzy dla grzechów moich wylewał, racz mi udzielić owego wewnętrznego, nadprzyrodzonego i największego żalu, bez którego szczerze nawrócić się nie można.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Skrucha.

Nie waż sobie lekce grzechów twoich, a nie mów zuchwale: Zgrzeszyłem, a cóż mi się złego stało? Pojrzyj więc co się Jezusowi stało.

TAJEMNICA VII.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któryś za nas był biczowany.

Miłość nasza ku Tobie mój Jezu! nie byłaby prawdziwą gdybyśmy boleści naszych nie łączyli z Twoimi. Ludzie po większej części Cię nie znają, a przecię znieważają.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Zamiłowanie pokuty.

Nie zaniedbaj dziś już pokuty zaczynać, albowiem mówi Pan: Dziś gdy usłyszycie głos Boski, nie zatwardzajcież serc waszych.

TAJEMNICA VIII.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — który za nas cierniem ukoronowany został.

Z Twoją najświętszą wolą, o mój Boże! niech się w wszystkich moich czynach zgadzam, dla czego też ani bojaźnią utracenia względów ludzkich, ani chęcią ich pozyskania nie dam się powodować w postępkach moich.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Umartwienie miłości własnej.

Brzydź się strojami, uciechami i pochwałami światowemi, bo te odwodzą od wstydliwości i gotują grób dla niewinności.

TAJEMNICA IX.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS – któryś dla nas ciężki krzyż nosił.

Biorę mój Boże wszystkie przykrości stanu mego z Twojej świętej ręki, chętnie na siebie jako krzyż który Boskie Twoje miłosierdzie, (aby mnie usprawiedliwiło) na mnie kładzie.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Znoszenie przykrości swego stanu.

Nigdy już nie klnij, nie pomstuj, nie złorzecz z niecierpliwości, albowiem, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania muszą cierpieć.

TAJEMNICA X.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS – któryś za nas był ukrzyżowany.

O Jezu, o Marya! Imiona Wasze z mocnem zaufaniem wymawiane, ożywiają i w najsłabszych sercach nadzieję. Pozwólcież, aby najsłodsze imiona Wasze przed Boską sprawiedliwością winy nasze zmazały.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Miłość Jezusa i Maryi.

Chroń się pijaństwa, nieczystości i wszelkiej bezbożności, bo takiemi grzechami na nowo krzyżujemy Jezusa.

TAJEMNICA XI.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS – któryś zmartwychwstał.

Uderz i zwycięż o Jezu! Przenikającym promieniem swojej łaski wszystkich przeciwników prawdy, jak powaliłeś na ziemię świętego Pawła udającego się do Damaszku.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Nawrócenie się prawdziwe.

Nie powracaj do przeszłych grzechów i zbrodni, tak bowiem mówi Jezus: Uleczon jesteś, idź a nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie stało.

TAJEMNICA XII.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któryś do nieba wstąpił.

Duszo wierna! Po kilku tych jeszcze walkach, po kilku jeszcze ofiarach i umartwieniach, otrzymasz koronę wiecznej chwały.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Pragnienie nieba.

Nie zarabiaj grzechami na piekło, jeżeli pragniesz dostąpić nieba, a pamiętaj co Jan święty w Objawieniu pisze: Żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie weszło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

TAJEMNICA XIII
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — któryś nam Ducha świętego zesłał.

Duchu Święty, któryś Jest Duchem męstwa i cichości, udziel mi tych dwóch cnót, abym mężnie przeciwko złemu walczył, a w cichości ducha, dobre wykonywał.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Skromność ducha i czystość.

Nie daj się uwodzić duchowi złemu do niewstydliwości, ani grzechu innego, ale proś Ducha św. o dary jego: a jeżeliście usłyszeli głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.

TAJEMNICA XIV.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.
JEZUS — który Ciebie Panno wziął do nieba.

O najświętsza Marya! wyjednaj mi przez twoją przyczynę tę łaskę, abym mógł potargać więzy grzechowe, któremi skrępowany jestem jako też aby koniec mego życia był początkiem jej wiecznej szczęśliwości.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Łaska szczęśliwej śmierci.

Żyj cnotliwie jak Marya, a skończysz szczęśliwe jak ona, albowiem, kto onę znajdzie, ten znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana.

TAJEMNICA XIV.
1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Marya. 1 Chwała Ojcu.   JEZUS — który Cię Panno w niebie ukoronował.

O najświętsza Panno Królowa nieba, zachowaj przez Twoją przyczynę lud chrześcijański od grożącej nam kary i uproś, aby nienaruszonym został drogi skarb rzymsko-katolickiej wiary.

Panie Jezu Chryste! zachowaj najwyższego pasterza naszego pod opieką Boskiego Serca Twojego.

Owoc tajemnicy: Ufność w Maryi.

Synu lub córko Maryi! Nie zaniedbuj czcić i wielbić Maryę, naśladuj ją w cnotach, szczególniej w pokorze i czystości, a doznasz jej opieki w życiu i śmierci; tak bowiem mówi św. Anzelm: A którego ta Matka miłosierdzia w swą weźmie opiekę, ten zginąć nie może.


Modlitwa po różańcu.

O Boże! ucieczko nasza i obrono, wysłuchaj łaskawie pokorne prośby i modły nasze i daj według wielkiego miłosierdzia Twego abyśmy tego dostąpili, o co z żywą wiarą błagamy. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

 Za zezwoleniem prześwietneqo Wikaryatu Jeneralnego
Jaśnie wielmożnego Księcia Biskupa Wrocławskiego. Mikołów 1861.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *